Lover og forskrifter

Strand Pinsemenighet Klippen har i møte den 25.2.2005 fastsatt vedtekter for Barnas Kulturhage i medhold av Lov 5.mai 1995 nr. 19 om barnehager og nyere forskrifter til denne. Vedtektene ble revidert 01.07.22 Vedtektene er sendt Strand kommune til orientering.