Våre eksterne samarbeidspartnere

FAU / SU

FAU/ SU har som oppgave å fremme samarbeidet mellom barnehage og hjem. På info tavlen på barnets avdeling henger liste over FAU representantene med kontaktinformasjon. Leder og nestleder av FAU sitter i SU.

 

PPT

PPT er en veiledende, rådgivende og hjelpende instans som retter seg mot barnet i barnehagen. Samarbeid med PPT vil være i samråd med foresatte.

 

Styrket barnehage

Tildeler ressurser utfra henvisning fra PPT, De har og et ambulerende team som gir råd i forhold til språkopplæring til minoritetsspråklige.

 

Familiens hus

Familiens hus er et lavterskel tilbud der en kan søke hjelp og støtte i foreldrerollen.

 

Kommunepsykolog

Et lavterskeltilbud hvor en kan søke råd i enkeltsaker. De jobber med barn som har lettere vansker og der 5- 8 ganger hos psykolog kan være nok til å lese situasjonen og få barnet videre. Med mindre barn kan psykologen jobbe med familien og gi rådgivning om hvordan en kan styrke barnets utvikling i rett retning.

 

Barnevern

Barnevernet er en instans som kan bistå med hjelpetiltak inn i familier som har det vanskelig for en kort eller lengre periode.

 

Nav / voksenopplæringen

Vi har noen ganger inne personer på arbeidstrening/ praksis og i forbindelse med omskolering fra Nav. Fra voksenopplæringen tar vi imot språkpraksiselever. Vi har god erfaring med dette og ser at det også gir noe positivt inn til barnehagen.

 

Skole

Vi tar imot elever fra helse og sosial på Tau. Dette er en del av rekrutering til barnehage yrket.

Fra ungdomsskolen har vi noen ganger elever på jobbpraksis. De er inne for å se om dette er noe de kan tenke seg i forhold til videre studier.