Vår visjon

Vi vil jobbe for at hvert barn skal kjenne seg elsket og verdifull akkurat slik de er. Vi ønsker å se barna der de er, i sin undring over livet, med sine kreative gaver og behov for utfoldelse. Vi vil legge til rette for gode møteplasser mellom barna, og mellom barna og de voksne. Dette gir godt grunnlag for vekst og utvikling.

Verdigrunnlag
Vårt verdisyn er forankret i den kristne tro. Vi ønsker å virkeliggjøre formålsparagrafen ved å være gode rollemodeller og ved å la barnets miljø og atmosfære være preget av kristen nestekjærlighet, åpenhet og respekt.

Vi ønsker at barna skal få møte engasjerte og” levende” voksne. Voksne som kan vise humor og glede, som liker å leke og å være i samspill med andre, som tar barna på alvor, er anerkjennende og lytter til innspill fra dem. Vi ønsker å møte enkeltbarnet med respekt og likeverd.

 

Viktige begreper i barnehagearbeidet
Vi har fokus på omsorg, sosial kompetanse, læring og medvirkning i de daglige rutinesituasjoner og aktiviteter. Målet er at barnet skal få den omsorg det trenger, fysisk og psykisk, slik at det kan kjenne seg trygg nok til å samhandle med andre. I denne samhandlingen får barnet utvikle sin sosiale kompetanse og gjøre seg erfaringer av ulike slag. Læring skjer gjennom erfaring og vi mener at enhver situasjon innebærer en mulighet for læring. Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag der de kan få oppleve seg selv som bidragsyter. Slik får barnet gjøre seg noen erfaringer om hva det innebærer å leve i et demokratisk samfunn.

 

Barnehagens visjon
Barnehagen driver som nevnt etter utvidet kristen formålsparagraf (Barnehageloven §1a). Dette uttrykkes i barnehagen sin visjon: «Barn trenger røtter og vinger».

Vi ønsker å gi barna en grunnleggende trygghet på seg selv som unik, elsket av Gud og mennesker. En trygghet og tillit til omverdenen som oversiktlig og forutsigbar, der barnet får oppleve at det har betydning for fellesskapet. Vi ønsker å gi dem disse gode dype røtter der de kan hente næring og mot til å ta vingene i bruk, og utforske og utvikle sin egenart.

 

Mål for arbeid med barn
Vårt mål er at barna skal oppleve trygghet og trivsel i Barnas Kulturhage. De skal få allsidige erfaringer gjennom selv å ta initiativ til å styre sine egne aktiviteter, i den grad det er mulig. De skal få tid til mye variert lek og fysiske utfoldelser. Vi ønsker å gi barna gode og dype røtter bygget på en positiv selvfølelse av at de er elsket for den de er, uavhengig av ferdigheter og prestasjoner. Vårt motto er: «Det finnes ingen vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig». Dette gjør at vi møter barn med et ønske om å forstå hva som ligger bak, og hva det trenger for å komme videre.                                                            

Mål for foreldresamarbeid
Vi ønsker at foreldrene skal føle seg velkomne i barnehagen vår. Samarbeidet skal bære preg av gjensidig respekt, der barnas beste er vårt felles mål. Vi legger vekt på å få til en god dialog mellom barnehage og hjem. I tillegg til den daglige kontakten møtes vi blant annet ved å invitere til ulike arrangementer, foreldremøter og foreldresamtaler.

Vi har to foreldresamtaler i året. Der snakker vi om hvordan barnet har det i barnehagen, hvordan det ligger an utviklingsmessig og om det er spesielle ting en jobber litt ekstra med.
I løpet av hele året er dere velkomne til å ta opp ting og komme med ønsker og innspill i forhold til ditt barn og i forhold til barnehagehverdagen.

I følge Lov om barnehage skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Disse utvalgene har som oppgave å være med og fremme samarbeidet mellom barnehage og hjem.

  • Foreldrerådet settes sammen av foreldre som velges på høstens foreldremøte. Noen av oppgavene til foreldrerådet vil blant annet være å organisere 17. mai tog og sommerfest.
  • Samarbeidsutvalget er satt sammen av en representant fra personal, eier, styrer og leder for foreldrerådet. I dette utvalget blir det tatt opp saker angående barnehagen.