Tilvenning i barnehagen

En god oppstart i barnehagen gjør at barnet finner seg fortere til rette i barnehagehverdagen. Når barnet har etablert en trygghet i barnehagen kan det bruke sin tid til lek og aktiviteter sammen med andre barn og voksne. Dette ønsker vi i barnehagen å gjøre vårt beste for å oppnå. Vi ønsker å bli godt kjent med foreldre og barn slik at overgangen fra hjem til barnehage skal bli en god opplevelse for liten og stor.

Når et nytt barn begynner i barnehagen er det spennende for både foreldre, barnet og for oss. Det er spennende å bli kjent med nye og litt nifst å skulle overlate barnet til andre personer. For noen er dette kanskje første gang noen andre enn nær familie skal ha ansvar for barnet. 

Alle ønsker vi det beste for barna og både foreldre og vi ansatte i barnehagen ønsker at barna skal trives og ha det godt i barnehagen. Det er viktig for oss alle at barnet får en så god start i barnehagen som mulig. En god oppstart i barnehagen gjør at barnet finner seg fortere til rette i barnehagehverdagen. Hvor lang tid barnet ditt trenger for å bli trygg i barnehagen avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer.

Ingen barn er like og forskning viser at spesielt de yngste barna har best av å få barnehagen inn i små doser over tid for å kunne venne seg til barnehagen på en god måte.

Vi legger derfor opp til en gradvis tilvenning ved at:

 • Barnehagen inviterer til foreldremøte på våren med informasjon om oppstart
  Alle foreldre til barn som skal starte i barnehagen blir invitert til et foreldremøte der vi har litt informasjon om oppstart og der dere får treffe de som skal arbeide på barnets avdeling og får litt informasjon om avdelingen.
 • Foreldre og barn blir invitert til Åpen avdeling en ettermiddag på våren.
  Foreldre og barn får komme på besøk en ettermiddag, dere får se dere om i barnehagen og leke litt inne på avdelingen.
 • Vi anbefaler dere som foreldre til å aktivt bruke lekeplassen på ettermiddagstid/helger slik at barnet blir godt kjent og trygt på utelekeplassen.
  Vi har en stor flott lekeplass som vi anbefaler at dere bruker jevnlig hele vår/sommer på ettermiddagstid/i helger. Ta med dere sandleker o.l som barnet liker å leke med å kos dere på lekeplassen. Ta gjerne med dere mat og ha god tid til lek. Det at barnet blir godt kjent med lekeplassen og forbinder den med glede er en god hjelp for barnets trygghetsfølelse og vil lette barnets overgang til å begynne i barnehagen.
 • Vi har besøksdager før barnehagestart.
  Vi legger opp til  besøksdager i juni, juli og august hvor barna kan leke inne på avdelingen. Det er dere som foreldre som har alt ansvaret for barnet og som er med barnet hele tiden. For at dere skal få bli kjent med de andre foreldrene og barna som skal gå sammen med ditt barn så har vi også satt opp en felles tid til hver avdeling for lek på utelekeplassen.
 • Ved barnehagestart får barnet en egen kontaktperson
  Når dere kommer til barnehagen, vil dere bli tatt imot av barnets kontaktperson. Kontaktpersonens oppgave er blant annet å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet, slik at barnet blir trygg og kan oppnå tilknytning til denne. Vi vil skape en base for nærhet og trygge relasjoner mellom kontaktpersonen og barnet. Dette er spesielt viktig den første tiden, men også senere. Når behovet for tilknytning er dekket, kan barnet gå videre i utforsking og lek. Det er på sikt viktig at barnet og dere også blir kjent med flere voksne, slik at det ikke blir så sårbart dersom kontaktpersonen er borte fra jobb. Det er fint å bli kjent med en voksen og noen få andre barn først, og så utvide horisonten etter hvert.
 • Foreldrene er med og har hovedansvaret for sitt barn de første dagene slik at vi blir godt kjent med barnet og dets behov.
  Hver tilvenning er like forskjellig, som hvert barn er unikt. Hva tid hvert enkelt barn er klar for å være gradvis alene i barnehagen, avtaler foreldrene sammen med barnets kontaktperson. 

Nyttige tips:

 • Vi er ute hver dag så ta med klesskift og uteklær første dagen.
 • Godt for barna å ha med seg noe som de opplever som kjent og trygt som smokk, kosefille, kosedyr.
 • «Min bok» tas med i barnehagen første dagen så vil vi laminere den slik at barnet kan se på bilder av dere, familie og venner. Denne boken kan være til god hjelp for barna når de opplever dere som langt borte og den er til god hjelp for oss til å snakke med barna om dere og at dere kommer og henter dem etter at vi eks. har spist i dag.
 • Det er viktig at dere alltid sier ifra til barnet om at du går, og ikke drar avskjeden ut for lenge. På denne måten får barnet tillit til deg. Barnet vet at du går, men også at du kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet for barnet. At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. Noen barn vil i en overgang trenge litt trøst når foreldrene går. Kontaktpersonen vil bekrefte barnets følelser og trøste barnet, og fortelle at du kommer tilbake. Du må gjerne ringe og spørre hvordan det går.
 • Barnet kan i oppstartsfasen være ekstra sliten etter en dag med mange nye inntrykk. Det kan i denne fasen være lurt å legg opp til rolige ettermiddager der dere har god tid til å bare være sammen

Overgang innad i barnehagen: De fleste barn begynner på liten avdeling i barnehage. Det siste året før de går over på stor avdeling vil vi besøke utelekeplassen og avdelingene slik at barna er godt kjent på områdene. På våren har vi flere besøksdager der barna, sammen med ansatte fra småbarnsavdeling, er på sin nye avdeling. Barna får da bli kjent med de som skal jobbe der, de andre barna som går på avdelingen og rutiner på avdelingen. Utenom dette har de også en besøksettermiddag der de kan komme sammen med sine foreldre.

Overgangen mellom barnehage og skole: Førskolegruppen legger utover våren opp til besøk på skolene og skoleområdene i nærområdet slik at overgangen fra barnehagen til skolen skal være trygg og god. Barna blir kjent med deler av skoleveien, skolens uteområde og de får også komme inn på besøk på skolene. Det vil også være et overgangsmøte mellom skolen og barnehagen. All informasjon som blir gitt skolen blir avklart med foreldrene i forkant.

Leverings og -hentesituasjonene er unike møtepunkt. Her har vi en gylden mulighet til å utveksle informasjon, og få en god dialog rundt, og sammen med barnet om barnehagehverdagen. Noen ting passer ikke å ta opp når barnet er tilstede, da ringes vi eller avtaler et møte. Dere er alltid velkomne til en prat. 

Ta kontakt med barnehagen dersom det er noe dere lurer på og kom gjerne med innspill og ønsker for hvordan vi kan gjøre barnehagehverdagen bedre for barnet og dere.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og barna deres og ønsker dere velkommen til oss!